سیدحمید حسینی می‌گوید: تصمیمات بانک مرکزی که این روزها با حرف و حدیث‌هایی هم همراه شده، در اتاق‌های تاریک گرفته می‌شود.