خبری که در صفحه نخست روزنامه‌های امروز -۲۳ آذر- برجسته شده لغو یک‌طرفه ویزای ایران برای ۳۳ کشور است. برخی اعضای دولت تصمیم لغو ویزا برای ۳۳ کشور را شجاعانه عنوان و اظهار کرده‌اند با لغو یکطرفه ویزا ورود گردشگر از این کشورها به ایران شتاب می‌گیرد. ایران و اطلاعات در صفحات نخست خود به این موضوع پرداخته‌اند.

تخلف مرسوم به دبش وارد ابعاد دیگری شده است، سازندگی با چاپ عکس اولین وزیر جهاد کشاورزی دولت رئیسی که عمده تخلف در دوره او رخ داده تیتر زده: وزیر دبش در راه مجلس. «شرق» هم به نقل از یک نماینده مجلس نوشته است: فساد دبش ابعاد دیگری هم دارد.

«همشهری» ادعا کرده است که بعد از حذف غربالگری ۲۲ هزار نوزاد سالم نجات پیدا کرده‌اند.

«دنیای اقتصاد» هم در شروع ۲۲ سالگی فعالیتش، از وداع آرژانتین با ارز دولتی نوشته است.