معجزه‌ای که باعث شد کشورهایی با تورم‌های چندهزار درصدی موفق شوند در عرض چند سال به تورم‌های تک رقمی برسند. ناگفته پیداست که این داستان برای ایران، با مزمن‌ترین تورم تاریخ جهان،‌ پر از درس‌آموخته است.

منطق موضوع ساده است هرچند اجرای آن بسیار دشوار؛ نظام‌های سیاسی پذیرفتند که خودشان را محدود کنند، یا به‌عبارتی خودشان را از شر خودشان خلاص کنند.

 

بُرش‌های دیگر این سخنرانی:

۱. چه چیزی مانعِ حرکت سیاست‌مدار به سمت چاپ پول می‌شود؟

۲. دلیل اقتصادی دو حزبی شدن نظام‌های سیاسی

۳. مهم‌ترین دستاورد اقتصادیِ پس از جنگ جهانی دوم از نظر مسعود نیلی

 

کامل این برنامه را اینجا ببینید: