امکان خرید و پرداخت از طریق موبایل در این دوره رونق بسیار گرفته و نئوبانک ها یکی از تحولات و پدیده های نوین هستند اما هنوز معلق مانده اند. برخی منتقدان می گویند نئوبانک ها به دیجیتال بانک تبدیل شده است.

#کیش_اینوکس_۲۰۲۳