به گزارش اکوایران؛ بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان امسال، ۶.۱۱ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۰۵) نامساعدتر است.            

این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، وضعیت برخی مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۴۰۲ نامساعدتر شده است. عدد شاخص در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل ( ۳.۹۰درصد) نامساعدتر شده است.

کسب

 

کسب 2

مولفه‌های اثرگذار

با توجه به بدتر شدن محیط کسب و کار در بازه زمانی مورد بررسی این سوال مطرح می‌شود کدام مولفه‌ها بیشترین تاثیر را نامساعد شدن محیط کسب و کار به همراه داشته است.

براساس این گزارش فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده، سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها»، «قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور معرفی کرده‌اند.  

شاخص بخشی محیط کسب وکار

با توجه به تقسیم رشته فعالیت ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در تابستان ۱۴۰۲ وضعیت محیط کسب وکار بخش صنعت و بخش خدمات را به ترتیب، مساعدترین و نامسا‌عدترین محیط کسب وکار ارزیابی کرده‌اند.

با بررسی اطلاعات به دست آمده، در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول مساعدترین مولفه  (مانع) در ۲۸مؤلفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در طرح ارزیابی شده‌اند.

نمره بخش خدمات در تابستان سال جاری ۶.۱۴ بوده که نسبت به فصل قبل بدتر شده است، عدد به دست آمده برای فصل بهار ۶.۰۶ بوده است. اما نمره بخش صنعت در فصل تابستان نسبت به بهار کمی بهبود داشته، عدد به دست آمده برای فصل تابستان ۵.۹۲ بوده این در حالی که در فصل بهار عدد محیط کسب و کار ۵.۹۵ حاصل شده بود.

اما بخش کشاورزی هم در این مدت بدتر شده و به ۶.۰۲ رسیده است.

کسب 3

استان‌های نامساب در محیط کسب و کار

نتایج ارزیابی طرح پایش در تابستان ۱۴۰۲نشان می دهد که از منظر وضعیت مولفه های محیط کسب و کار، استان های «قم»، «سمنان» و «زنجان» دارای محیط کسب وکار مساعدتری نسبت به سایر استان ها بوده اند. از سوی دیگر که عدد شاخص برای حدود ۴۵ درصد استان های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب و کار کمتر بوده است.  همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۱/۲۰ واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان ها نسبت به یکدیگر است.

 

Capture