محمد فاضلی، جامعه شناس اعتقاد دارد توسعه ایران یک سد اصلی در راه خود دارد که تا آن شکسته نشود صحبت از موارد دیگر و اصلاح آنان بی فایده است. حالا سوال این است که این دشمن قسم خورده توسعه ایران چه نام دارد؟