به گفته رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی نیمه دوم سال جاری می‌توان گفت چه میزان از مجوزهای صادر شده عملیاتی شده است.

حسین سلیمی می‌گوید: در بازه زمانی مورد بررسی ۲ میلیارد دلار از مجوزهای صادره محقق شده و عمده سرمایه‌گذاری صورت گرفته به «افغانستان» اختصاص داشته. جایگاه دوم «چین» قرار دارد و «عراق» هم در این مدت توانسته جایگاه سوم را به خود اختصاص دهد. هرچند در بازه زمانی مورد بررسی مجوزه‌های صادره رشد داشته است، اما در این زمینه همچنان از ترکیه و کشورهای حاشیه خیلج فارس عقب هستیم.