به گفته او امروز شاهد هستیم به علت قطع برق و گازفولاد سازان به خرید بریکت گرم روی آورده اند. استفاده از بریکت راه فراری برای این چالش است و کشورهای منطقه با رونویسی از چالش های ایران برای مقابله با بحران انرژی به این سمت رفته است.