اما بررسی ها نشان می دهد طی چند سال گذشته، با وجود پتانسیل های بالقوه بسیار زیاد ایران در حوزه صنایع غذایی، برنده این رقابت ایران نبوده و در مقابل ترکیه با سرعت زیاد در حال پیشرفت است.

بهروز فروتن، کارآفرین و بنیانگذار صنایع غذایی بهروز با تایید این موضوع از واقعیت تلخ دیگری هم پرده برمی‌دارد.

او می گوید باخت ایران در این حوزه فقط به ترکیه نبوده است بلکه ایران در رقابت با سایر کشورهای منطقه هم در صنعت غذا چنین وضعیتی دارد.

این کارآفرین در ایران فود این هفته از مصائب فضای کسب و کار ایران صحبت می کند اما امیدوارانه راهکارهای عبور از این شرایط دشوار را هم توضیح می دهد.