هرچند چین این موضوع را در بیانیه ای رد کرده اما گزارش هایی از توقف فعالیت و بازداشت کارگران چینی ارائه شده است. البته به طور کلی چین واکنش مشخصی در این زمینه نداشته است.

کتایون ملکی گزارش می دهد.