در قسمت پنجم اکوگپ در مورد ورود متفاوت اشخاص به بازارهای مالی و مسیری که بعد از ورود طی می‌کنند، بحث و گفت‌وگو شد. اینکه ممکن است اشخاص در این مسیر با تجربه‌‌های مشابهی روبرو شوند.

ورود به بازارهای مالی فراز و نشیب‌ها و روزهای شاد و تلخی را دارد و به گفته فعالان این عرصه، آنچه که مهم است استمرار و ماندن در این مسیر است.

در این قسمت به این سوالات پاسخ داده شد که بعد از ورود به بازارهای مالی چه اتفاقی می‌افتد؟

چه پارامترهایی باعث می‌شود که در بازارهای مالی بمانیم؟