برخلاف گزارش بانک مرکزی که جزییات آن نشان می داد تورم ماهانه مسکن در آبان ماه ۰/۴ درصد منفی بوده است این گزارش حاکی از ثبت تورم ۱/۵ درصدی قیمت مسکن در آبان ماه نسبت به مهرماه است.

بررسی های این مرجع همینطور بیانگر رشد ۱۷ درصدی حجم معاملات در آبان امسال است.

این روند قیمتی و معاملاتی نشانه چه وضعیتی در بازار مسکن است؟ این بازار در سه ماه باقی مانده از سال ۱۴۰۲ چه مسیری را طی خواهد کرد؟

حمید یاری، اقتصاددان در برنامه متراژ این هفته دو سناریو احتمالی پیش روی بازار مسکن را تشریح کرده است.