عبد الحمید نقره کار رئیس مرکز تحقیقات وقطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است که هیچ راه علمی و منطقی جز توسعه افقی شهرها وجود ندارد به ویژه در شهری مانند تهران که این تراکم جمعیتی در مناطق شمالی به صورت غیرعلمی، غیرانسانی و ضد فرهنگ اسلامی فاقد حداقل خدمات عمومی است و مافیای قدرت و ثروت در این مناق حاکم شده است.