ناصر امانی در گفت و گو با اکو ایران با بیان این که روز جهانی مبارزه بافساد یادآور مسئولیت حساس وخطیر مدیران درهمه سطوح اعم ازملی ومحلی برای ارتقایسلامت اداری وبستن گلوگاهها وبستر فساد دردستگاههای اجرایی واداری کشوراست می گوید:شهرداری تهران قطعا از دستگاههایی است که این موضوع درآن مورد توجه رسانه ها وافکار عمومی است وباید مرتب عملکرد خودرا دراختیار آنها قرار دهد.

او ادامه می دهد:تنها گزارشی که دراین دوره مدیریت شهری درموضوع مبارزه بافساد درشورا ارائه شد،گزارش رئیس سابق بازرسی شهرداری تهران بود که مربوط به اواخر سال ۱۴۰۱ استومحور اصلی آن هم بازپس گیری ۱۰۳ ملک اعم اززمین وساختمان از متصرفین بود که بعداز ماهها پیگیری لیست این املاک به شورا ارسال شد وبخشی  ازآنها آپارتمانهای دراختیار کارمندان شهرداری بود که مدیران اسبق در اختیار آنان قرارداده بودند با قراداد اجارهودراین دوره تمدیدنشد وتخلیه شد بنظر من این اقدام هرچند درست بوده ولی مبارزه بافساد نیست.بعد ازآن گزارش دیگر گزارشی درصحن شورا ارائه نشده البته رئیس مرکز روابط عمومی وبعد شهردار تهران درمصاحبه های جداگانه از کشف فساد۲۰هزار میلیاردی در شهرداری مربوط به دوره قبل صحبت کردند اما درهمین حد بود وجزییاتی منتشر یا گزارش نشد،حتی مقامات عالی قضایی هم ازشهردار تهران کتبا دراین زمینه توضیح ومستندات خواستند ولی ازپاسخ شهرداری به این درخواست اطلاعی ندارم .

امانی یادآورمی شود:این موضوع هرچند وظیفه عام همه اعضای شوراست،ولی دروظایف تخصصی کمیسیون حقوقی ونظارت شورا پیش بینی شده وجلساتی هم با واحدهای نظارتی شهرداری دارند،ولی بنده هیچ ارزیابی اصولی ومتقنی از کیفیت مبارزه بافساد بویژه در خصوص بستن گلوکاهها واز بین بردن بسترها ندارم وگزارشات این موضوع هم طبقه بندی می شود که ما به آنها دسترسی نداریم.

این عضو شورای شهر تهران تاکید می کند:بنده مهم ترین نشانه مبارزه بافساد درهر دستگاه وسازمان را رعایت واجرای کامل قوانین بالا دستی میدانم،قانون بهترین معیار ارزیابی مبارزه بافساد است.

امانی درخصوص اقدامات شهرداری در حوزه شفافیت و هوشمند سازی  هم می گوید:درزمینه هوشمند سازی وشفافیت کافی است تعداد تذکرات رئیس  کمیته شفافیت وهوشمند سازی شورا را دراین زمینه به شهرداری ملاحظه کنید،وقتی ایشان راضی نیست تکلیف روشن است.