احمد صادقی رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران بابیان این که در تعاریف بودجه ، منظور از درآمد نقدی آن درآمدی است که به صورت پول و اسکناس وارد حساب شهرداری تهران شده که  در لحظه امکان استفاده از آن وجود داشته باشد گفت:‌ منظور از درآمد غیر نقد اموال منقول و غیر منقول است که می توان آن را به صورت نقدی و یا در معاملات و دیون محاسبه وکارسازی کنیم ،در صفحه سوم گزارش شهرداری تهران که به امضای شهردار تهران و معاون مالی رسیده است درآمد وصول شده ۷ ماهه را ۴۰  همت گزارش دادند که از این رقم  ۳۸ همت رقم وصولی درآمد نقدی عنوان شده. براساس جدول هزینه ها ، بیش از ۲۱ همت هزینه گزارش شده ، این رقم شامل ۱۳.۶ همت  هزینه ای است که  عمدتا حقوق و دستمزد، ۷.۳ همت تملک سرمایه ای عمدتا هزینه های نگهداشت و یک  همت تملک مالی  است .  در گزارش خزانه دار شورا نیز رقم ۲۱ همت به عنوان مصارف بودجه در ۷ ماهه درج شده است. اما طبق این گزارش رقم ۲۱ همت مصارف و پرداخت نقدینگی ۴۱ همت است ،سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که رقم ۲۰ همت مابه التفاوت درآمد حاصله تاکنون و درآمد شهرداری کجاست؟ آیا پول در حساب خزانه شهرداری تهران هزینه نشده و یا  انباشت شده است؟ یا پول به واحد ها  تزریق وواحد ها هزینه نکرده اند؟  این درحالی است که دربازدید هایی که می رویم بارها به ما گفته شده که بودجه اجرای این پروژه به ما داده نشده است . اگر پول درحساب است چرا به مناطق نمی دهند اگر به مناطق پول داده شده چرا هزینه نشده است ؟ این اختلاف کجاست ؟

او به بخشی از گزارش خزانه دار شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت :  جدول مصوب عوارض زیربنا در کاربری مسکونی وتجاری و … در مجموع ۳.۸ همت بودجه مصوب شده  که در گزارش ارائه شده رقم ادعایی دریافت عوارض ۱۲.۲همت عوارض گرفته این ،این که حدود ۳.۵ برابر . این گزارش می بایست راستی آزمایی شود که این رقم ۱۲.۲ هزار میلیارد تومانی ادعایی درست است ؟این در حالی است که عوارض ناشی از تغییر کاربری و عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری نزدیک به ۶هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه مصوب بوده است. این رقم در تناسب با رقم عوارض زیر بنا است . لازم به توضیح است عوارض زیر بنا کمتر از ۲۰ درصد از عوارض کل صدور پروانه ملک است . مشخص نیست که سایر اقلام مندرج در صدورپروانه همچون عوارض ارزش افزوده و عوارض تغییر کاربری بسیار کمتر از رقم مصوب است.

صادقی به گزارش درآمد و هزینه های شهرداری در سال ۱۴۰۱ که در سامانه شفافیت منتشر شده اشاره کرد و گفت :‌ درآمد سال ۱۴۰۱ به میزان ۶۷ همت نقد و ۲ همت غیر نقد و ۱۱ همت نیز غیرنقدغیر قابل تخصیص و در مجموع ۸۰ همت گزارش شده ،مطابق با گزارش مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ که در سامانه شفافیت درج شده مصارف نقدی بودجه ۴۹.۴ همت بوده ،همچنین با جمع با مصارف غیر نقد بودجه این رقم ۵۲.۵ همت هزینه ثبت شده است .  مقایسه این دو جدول نشان می دهد که نزدیک به ۱۷ همت از درآمد حاصله در هیچ محلی هزینه نشده است. این امر بادرنظر گرفتن ۱۱ همت منابع غیر نقد غیر قابل تخصیص معادل ۲۸ همت است . البته مشخص نیست که چرا منابع غیرنقد غیر قابل تخصیص در گزارش عملکرد درآمد ذکر شده  البته ۴ همت از این درآمد غیرنقد غیر قابل تخصیص خسارات به اموال شهرداری تهران بوده که مشخص نیست که این میزان چرا باید در درآمد هزینه ای  درج شو د در اینجا سوالی که مطرح است این است که این ۱۷ همت درآمدادعایی کجاست  ؟ آیا درآمد ادعایی درست  و گزارش های درج شده در سامانه شهرداری اشتباه است؟  آیا گزارش هزینه های شهرداری پوشش هزینه ها را نداده و کمتر گزارش شده است؟ و مخارج خارج از چارچوب وجودداشته است؟ که این موضوع باید بررسی شود . 

صادقی به گزارش  هفته  گذشته شهرداری تهر ان در خصوص درآمد های مختلف شهرداری تهران اشاره کرد و گفت:‌ در ۱۹ پروژه سازمان نوسازی شهر تهران در یک لیست ۱۴ ملک رقمی در  حدود۹.۳همت و در یک لیست ۹ پروندهای از املاک، ۲.۳ همت کارسازی عوارض و معوض زمین سازمان نوسازی شهرداری تهران گزارش شده ،. در این دو جدول ارزش روز این دو کارسازی عوارض و زمین را۱۰ و ۹.۵ همت و در  مجموع۲۰ همت به قیمت روز محاسبه و ادعا شده است. در هر دو جدول تمامی موارد به صورت وضعیت«  درحال انعقاد قرارداد » بوده است. یعنی تفاهم نامه هایی رد و بدل شده و مشارکت سازمان نوسازی جهت کارسازی عوارض و زمین به عنوان آورده در نظر گرفته شده. در این گزارش ۳.۴ همت عوارض این پروژه های کارسازی شده در نظر گرفته شده ،این ۳.۴همت در جدول عملکرد نقد بودجه محاسبه شده است. مشخص نیست پروژه هایی که در حال انعقاد قرارداد است و یا منجر به جواز و یا انتقال قدرالسهم زمین و ملک نشده است چگونه می تواند در گزارش عملکرد نقدی شهرداری محاسبه شود؟  این املاک و زمین چندین سال به طول می کشد تاساخته شود. ملک جواز نشده و ساخته نشده که اقدام در جهت اخذ جواز و اقدام در جهت ساخت ملک در اختیار و ید شهرداری تهران نیست و اگر آن مالک تمایلی به اخذ پروانه و ساخت نداشته باشد و یا پروژه ها متوقف شود،   عملا دست شهرداری تهران به جایی بند نیست. 

صادقی یادآورشد :‌به جهت عدم امکان نقد شوندگی این پروژه های مشارکتی حداقل در سال های ابتدا یی ، این موارد نمی بایست در محاسبه عملکرد نقد و یا غیر نقد امروز محاسبه شود و شهرداری تهران نمی تواند واحد های ساخته شده سال های آتی را به فروش برساند چون این واحد های آپارتمانی وجود خارجی و یا حتی وجود حقوقی و قانونی نیز ندارد.