او معتقد است، دام اول استاد بودن است. کاظمی معتقد است که برخی از اساتید علوم اجتماعی به دانشگاه منگنه شدند، او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دام قبیله گرایی اشاره می‌کند و می‌گوید تاکنون در ایران شاهد اجتماعی علمی نبوده است و آن چیزی که دیده، قبایل جدیدی بوده که ایجاد شدند.