سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال اکوایران گفت: ما در این رابطه و در مقرارت یک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی و در حوزه مهریه یک مقررات ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی داریم و بر اساس این دو این مواردی که گفتید انجام می‌شود، اما نسبت به اعمال مقررات ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور مدنی و لزوم ایجاد رویه واحد در اجرای احکام مدنی، یک وحدت رویه عام وجود دارد.

مسعود ستایشی افزود: رویه شعب اجرای احکام مدنی بر اساس محاسبه و تاخیر تادیه وفق مقررات ماده ۵۲۲ به صورت ماهانه انجام می‌پذیرد. اما در مقررات ۱۰۸۲ قانون مدنی که مربوط به مهریه است بر اساس تبصره ماده مورد بحث ما این را به صورت سالانه و بر مبنای شاخص سالانه بانک مرکزی که به صورت مرتب اعلام می‌کند محاسبه و اعمال می‌کنیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد و همه استعلامات از بانک مرکزی صورت می‌گیرد و در این فرایند تابع مقرارت قانونی هستیم.