او در خصوص حضور اتباع در تهران توضیح داد: در حوزه اتباع حدود ۸۰۰ هزار نفر شناسایی شدند که تحت رصد کامل قرار دارند و کنترل می شوند لذا این که گفته می شود رها شده اند صحیح نیست و طرح ویژه ای برای شناسایی اتباع و خروج آن دسته که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، در حال اجرا است.