آمارها متفاوت است ، هر مقام مسئولی در شهرداری یک آمار می دهد از تعداد اتوبوس های فعال در شهر تا تعداد قطارهای مترو ،این که تهران در گذشته چند اتوبوس داشته و حالا چند اتوبوس دارد . میزان بدهی ها و دارایی های تهران شفاف بود . این که تهران چند بوستان دارد و حتی تعداد دوربین های نظارتی تهران هم مشخص بود .

از سال ۸۵ هر سال در آمارنامه شهرداری  تهران منتشر می شد و آمارهای حوزه های مختلف شهرداری منتشر می شد . درتهیه این آمارنامه حتی دستگاه های دولتی هم به کمک شهرداری می آمدند . امسال یکی از اعضای شورای شهر تهران درخصوص سرانجام آمارنامه سال ۱۴۰۱   شهر تهران پرسید که شهردار تهران پاسخ داد نیاز به انتشار آمارنامه نیست همه آمارها به صورت آنلاین در سامانه شهرداری موجود است .

اما نکته مهم این آمار امکان رجوع دوباره به آنها و مورد استفاده پژوهشگران و مدیران شهری است . ناصرامانی عضوشورای شهر در این رابطه با اکو ایران می گوید: این نکته که آمارهای آنلاین نمی تواند جایگزین آمارنامه شهر تهران شود نکته درستی است و به همین دلیل هم من به شهردار تهران تذکر دادم و پیگیر کتاب آمارنامه بودم . در دوره گذشته شهرداری تهران این سند مکتوب را هر سال چاپ کرده و در اختیار اعضای شورای شهر ، معاونان شهردار و سازمان های خارج از شهرداری قرار می داد . مهم تریم مبنای برنامه ریزی و توسعه آمار است و اگر آمار دقیق و درستی از آنچه در اختیار داریم نداشته باشیم ، برنامه ریزی ممکن نیست .

وی ادامه می دهد : برای همین در حوزه حمل و نقل چنین آشفتگی می بینیم و هنوز مشخص نشد که تعداد کل اتوبوس های تهران چه تعداد است ؟و چه تعداد آن در تعمیرگاه  منتظر بازسازی و نوسازی هستند چه تعداد در چرخه استفاده و از این تعداد چه تعداد در خیابان ها در حال حرکت هستند ؟ حتی شهردار تهران هم که چند بار به صحن شورای شهر آمدند هر بار آمارهای متفاوتی در این حوزه دادند .این یک نقص جدی در شهرداری است و باید کتاب آمار شهرداری به عنوان یک سند رسمی و مکتوب تهیه شود .