مخالفان این قانون معتقدند در شرایط فقدان حاکمیت قانون و اقتصاد سیاسی زیربنایی این قانون در اجرا با انحراف مواجه خواهد شد. 

جدا از این مسئله، از نظر شیوه قانون نویسی نیز این قانون با برخی چالش های درونی مواجه است که در عمل مجریان آن را با سردرگمی بسیاری روبرو خواهد کرد.

با حضور «حمید قنبری» و «امیرحسین امین آزاد» کارشناسان پولی و بانکی

به زودی در اکوایران