اگر نیاز به حفظ سرمایه افراد نبود  فین‌تک‌ها تا این اندازه مورد پذیرش قرار نمی گرفتند. پیش بینی بنده آن است که در آینده نزدیک چالش فنی نخواهیم داشت.

#کیش_اینوکس_۲۰۲۳