محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران با اشاره به اهمیت ورود سرمایه گذار به بخش معدن، بیان کرد: ما باید برای بخش هایی شاهد ورود سرمایه گذار خارجی باشیم تا بتوانیم در جریان اکتشاف حرکت های کاملی داشته باشیم. امروز نیازمند ورود به اکتشافات عمیق و بیش از هزار متر هستیم ،این موضوع نیازمند تکنولوژی و سرمایه است و ما می توانیم این شرایط را مهیا کنیم و مسیر جدیدی را ترسیم کنیم.