به گفته کشوری، این طرح در انتها نیز تنها منجر به بروکراسی های زیادی خواهد شد که در نهایت تمام طرح را زیر سوال خواهد برد. 

مدیرعامل طیف درخصوص اینکه استفاده از فیلترشکن ها ممکن است حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران را تهدید کند توضیح داد که تناقض اینترنت طبقاتی در همین است که اتفاقا نخبگان که اطلاعات آنها دارای اهمیت است به اینترنت دسترسی دارند!