به گزارش اکوایران، یکی از گزارش‌هایی که سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌دهد میزان وصول مالیات به صورت ماهانه است. بر اساس تقویم‌ زمانبندی سازمان امور مالیاتی کشور، آمار عملکرد مالیاتی در هر ماه نهایتا باید تا ۱۵ام ماه بعد منتشر شود.

آخرین آماری که از وصول مالیات توسط این سازمان منتشر شده است به یکشنبه ۷ آبان ماه سال ۱۴۰۲ باز می‌گردد. در این تاریخ سازمان امور مالیاتی گزارش هفت ماهه عملکرد خود یعنی از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه را ارائه کرده است. اما با وجود اینکه بیش از دو ماه از این تاریخ گذشته است هنوز سازمان امور مالیاتی کشور گزارش عملکرد هشت ماهه و نه ماهه خود را منتشر نکرده است.

با توجه به اهمیت این آمار، اکوایران در انتظار پاسخی از سوی سازمان امور مالیاتی برای دلیل این تاخیر در بروزرسانی آمار خواهد بود. اطلاعاتی که می تواند در کنار آمارهای سازمان های دیگر، که برخی از آنها نیز در ماه ها و سال های اخیر با مشکل مشابهی مواجه بوده اند، تصویر کاملی از اقتصاد کشور ارائه دهد.