این ارزیابی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، حاکی از آن است که در هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲ به طور میانگین تنها حدود ۴۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و حدود ۱۷ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحقق یافته است.

همچنین تاکنون اعتباری برای برنامه‌های ساماندهی و تملک مجموعه تاریخی، فرهنگی تپه‌های هگمتانه، تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی و توسعه و گسترش فعالیت‌های ایرانگردی و جهانگردی تخصیص نیافته است.