اما محمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اعتقاد دارد این مسیر از سمت مردم به حکومت صورت گیرد.

از نظر قاسمی در اجرایی شدن این مسیر مجلس نقش بسیار مهمی دارد و اگر تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است ریشه این ایراد را باید در مجلس جست‌وجو کرد.