اما در آن سو دولت که برای حفظ قدرت خرید یارانه‌های کلانی می‌پردازد طبیعتا در مقابل حمایت، انتظار رعایت سقف قیمت دارد.

از همین رو این سوال وجود دارد که چرا از نگاه فعالان این صنعت بازهم این معادله غیرمنصفانه است؟

احمد شیروانی، دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش ایران می‌گوید: در صنعت پخش به سندروم سامانه مبتلا شدیم و در چنین شرایطی باز هم ضعف ابزارهای نظارتی وجود دارد.