اما موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان این افراد را به چوپان‌های دروغگویی تشبیه می‌کند که به مردم آدرس اشتباه می‌دهند تا از منافع خودشان که وابسته به همین نوع حکومت است دفاع کنند.