بزرگترین نمونه آن نیز اقتصاد دوم جهان یعنی چین است. غول‌های اقتصادی چین اکثرا رانت‌جوهایی هستند که نسبت به حکومت چین وفاداری خود را ثابت کرده‌اند.

اما ز نظر مسعود یوسف حصیرچین، پژوهشگر اقتصادی، چین با این فرمان نمیتواند مسیر صعودی خود را ادامه دهد.

حصیرچین اعتقاد دارد که چین به دوره مائو باز نخواهد گشت اما تا روزی که بخواهد تنها به خودی‌ها امتیاز دهد، پشت سر گذاشتن اقتصاد آمریکا بیشتر شبیه یک رویاست.