توجه به «نهادها» به‌عنوان قواعد بازی سال‌هاست که در جریان‌های اصلی علم اقتصاد رو به فزونی گرفته است. اما نهادها هم بر بسترهایی سوار می‌شوند. برای نمونه عنصر اعتماد عمومی برای فعالیت موثرتر نهادها می‌تواند کلیدی باشد.

فرهنگ را می‌توان یکی از همین بسترها دانست. هرچند می‌توان ادعا کرد که خود فرهنگ حاصل مناسبات تاریخی و سیاسی و حتی نهادی بوده است اما آن‌چه اهمیت دارد این است که این عنصر – فرهنگ – در حال حاضر چونان مولفه‌ای بستری بر عناصر دیگر تاثیر می‌گذارد.

با این اوصاف می‌توان پرسید آیا این فرهنگ است که ثروت می‌آورد؟ به زودی در اکوایران