اما پیدا کردن یک ریشه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا … در ایران کار راحتی نیست. حتی محمد قوچانی، روزنامه‌نگار و سیاست پژوه در گفت و گو با اکوایران از ریشه‌های ایرانی صحبت می‌کند که در منافات کامل با توسعه است.