به عنوان مثال محمد قوچانی، روزنامه‌نگار و سیاست پژوه، اقتصاد دهه ۴۰ را حاصل روی کار آمدن تکنوکرات‌هایی مانند علینقی عالیخانی می‌داند و اعتقاد دارد شاه به علت موقعیتی که در آن قرار داشت مجبور شد به امثال عالیخانی میدان دهد.