رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد می گوید: مصرف شیر خشک کشور در سال گذشته حدود ۶۱ میلیون عدد بوده است. امسال برای واردات حدود ۳۰ میلیون عدد فراخوان داده شده است که به تازگی اولین محموله آن از کشور ترکیه وارد شده است.

هانی تحویل‌زاده به اکوایران در این باره توضیح داده است.