هانی تحویل زاده یک اتفاق مهم دیگر در حوزه تولید خشک را هم بیان می کند. او می گوید: به فاصله یک شب از صادر کننده تبدیل به وارد کننده شده ایم. او دلیلش را برنامه ریزی غلط می داند.

اما این برنامه ریزی غلط کجا انجام شده است؟ آیا مسببان نتیجه برنامه های خود را ندیده اند؟ چرا عبرت گرفته نمی شود؟

در ایران فود این هفته جعبه سیاه کمبود شیرخشک در کشور باز شده است.