اعلام چنین عددی این سوال را در ذهن به وجود می‌آورد که اگر حاشیه سود فعالیت در صنعت این اندازه پائین است پس چرا این همه برندهای رنگ‌به‌رنگ در این صنعت فعالیت می‌کنند؟

محمدرضا بنی طبا، با توضیح این موضوع ، نسبت به یک اتفاق ناخوشایند در آینده ای نه چندان دور در مورد برندهای این صنعت هشدار می دهد.

او پیش بینی می کند به زودی تعداد زیادی از برندهای فعال صنعت لبنیات به مرگ تدریجی دچار می‌شوند.

او در مورد اثرات حذف این برندها از صنعت لبنیات بر بازار مصرف و اشتغال کشور می‌گوید.

دولت شیره شیر را کشید