کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازار بین الملل آهن و فولاد بیان کرد: هرگاه گه بحث وضع عوارض صادراتی مطرح می شود شوکی ایجاد می کند که بازار داخلی و مشتریان خارجی را در بر می گیرد.

فراموش نکنیم خریداران منتظر ما نمی مانند. هرچند عیار گندله ایران از گندله هندوستان بسیار بهتر است اما شرایط فروش به اندازه ای سخت است و هزینه های زیادی را در بر می گیرد که بی شک خریداران به فکر جایگزین خواهند بود. به همین دلیل مشتریان خود را از دست می دهیم. این شرایط حتی باعث می شود تا بازار عمان را هم از دست بدهیم.