او بر این نکته اشاره‌ می‌کند، موضوع در حال حاضر آقای سلاح‌ورزی، اتاق یا هیات نمایندگان نیست بلکه موضوع این است که ما عده‌ای هستیم که معتقدیم اقتصاد ایران باید به اقتصاد جهانی متصل شود، اما در مقابل عده‌ای سعی دارند دیواری میان اقتصاد ایران با دنیا بکشند و اقتصاد ایران را به یک اقتصاد سودجو و رانتی تبدیل کنند.

به گفته مرتضوی، یکی از موانعی که در این چند سال موجب شد تا شاهد تضاد میان دو طرز فکر با وسعت بسیار در سطح کشور و جامعه باشیم وجود اتاق و افراد شجاع مثل شما (سلاح‌ورزی) است. متاسفانه منابع کشور در دست افرادی است که اقتصاد کمونیستی را ترویج می‌کنند.