به گزارش اکوایران، در  نهمین همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران چه گذشت؟ در این همایش رئیس اتاق تهران با اشاره به داده های بین المللی به نقد عملکرد مبارزه با فساد در ایران پرداخت.

داده هایی که مورد نقد علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری بود. او گفت: داده های منتشر شده یا از سوی ایران به غلط می رود و یا برخی کشورها تعمدا مانع از برتر شدن ایران است.

او در بخش دیگر گفت: فساد صفر نمی شود ولی باید کاهش یابد و در این‌ مسیر باید احکام موجود در مورد فساد بازدارنده باشد.

از نگاه رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری ، باید مجازات ها سریع اجرا شود و عدم اجرای آن در زمان مناسب منجر به بازدارندگی فساد میشود.

به گفته آقا محمدی فقط در بحث فساد دولت مقصر نیست. بلکه اتاق و بخش خصوصی مقصر است. زیرا در ماجرای چای دبش صدای اعتراضی آنها شنیده نشد.  

در بخشی از این مراسم هم‌ موسی خدمتگزار نماینده مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از  تدوین سند ملی مبارزه با فساد خبر داد. او  افزود: سند ملی مبارزه با فساد را در مرجع ملی با همکاری نهادهای ذی مدخل شروع کردیم و تا پایان سال ویرایش اول را منتشر خواهیم کرد.

خدمتگزار با اشاره به اینکه تعارض منافع در بخش دولتی، خصوصی و قوه قضائیه در ایران قابل توجه است؛ تاکید کرد: عمده مصادیق فساد در تعارض منافع است و تا زمانی که تعارض منافع نباشد، فسادی هم رخ نمی‌دهد.

گزارش در حال تکمیل ….