سازمان ثبت احوال پیش از این نسبت به انتشار سالنامه آماری و آمارهای جمعیتی اقدام می‌کرد.

این سازمان اخیرا در انتشار آمار خود محدودیت ایجاد کرد به طوریکه حتی سالنامه آماری هم دیگر در سایت در دسترس نیست.

اتفاقی مشابه از سانسور آماری نیز اخیرا صورت گرفت که در حوزه انتشار آمارهای مربوط به کیفیت هوای تهران بود.

اخیرا دسترسی به آرشیو آمارهای کنترل کیفیت هوای تهران محدود به احراز هویت کاربران شده است.