به گفته وکیلیان، بانکداری دیجیتال، شنیدن صدای مشتری است. روزگاری مردم بابت اینکه یک قبض آب و برق ساده را پرداخت کنند، باید برای پرداخت آن در بانک حضور پیدا می کردند اما امروزه فرهنگ پرداخت الکترونیک به گونه ای است که از یک نوجوان تا یک فرد مسن به راحتی از این سیستم استفاده می کنند.