بانک ها دوست دارند به جایی وارد شوند که سودآور است. مدل همکاری ها به سمت بانک ها نیست به همین دلیل من به تک فین ها امیدوار تر هستم. تک فین ها کسانی هستند که هم پول دارند هم تقاضا اما بانکی نیستند. بازی باید از جایی شروع شود که تقاضا، پول و اراده وجود دارد.