نوآوری‌ها در فضای فین تکی محدود شده و چابکی کاهش یافته است، اما اکوسیستم فین‌تک در کشور زنده است. به نظر می‌آید نیازمند جریانی برای تقویت فین‌تک کشور هستیم.

#کیش_اینوکس_۲۰۲۳