سال هاست بانک ها در حوزه نئوبانک برنامه ریزی و فعالیت دارند اما دچار چالش هستند که بهتر است نام آن را ناکارآمدی بگذاریم. مشکل اصلی ما نوع نگاه به تحول و نوآوری است که نگاه ما در این زمینه نگاه واکنشی است.

#کیش_اینوکس_۲۰۲۳