در بحث نئوبانک‌ها اول باید تکلیف را روی رگولاتور برای بازیگران مشخص و مسئله را حل کنیم. ما ۴ بازیگر اصلی در فضای بانکی داریم که شامل بانک، شرکت‌های ارائه دهنده نرم افزارها، فین‌تک ها و مشتریان می شود.