‌به گزارش اکوایران، گزارش‌های مرکز آمار ایران از بازار نیروی کار در کشور نشان می‌دهد تعداد شاغلان دانشگاه رفته در اوج خود از سال ۹۷ تا تابستان سال ۱۴۰۲ قرار گرفته است.  بر این اساس تعداد شاغلان دانشگاه رفته کشور به بیش از ۶ میلیون و ۶۱۵ هزار نفر در تابستان سال جاری رسیده است.

آشنایی با مفاهیم بازار نیروی کار در ایران

بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران، افرادی که از سن ۱۵ سال عبور می‌کنند جمعیت در سن کار محسوب می‌شوند. زمانی که این افراد تصمیم به اشتغال می‌گیرند و به دنبال کار می‌گردند در تعاریف این مرکز وارد «جمعیت فعال» می‌شوند. به عبارتی این افراد در حال حاضر با وجود اینکه کار ندارند؛ به دلیل اینکه در جستجوی کار هستند درون بازار کار قرار می‌گیرند.

حال اگر این افراد کار پیدا کنند در تعریف مرکز آمار وارد گروه «شاغلین» می‌شوند. بر اساس این تعاریف، مرکز آمار ایران، دانشجویان را نیز شاغل می‌داند. به بیان دیگر دانشجویان به تحصیل اشتغال دارند.

در این گزارش به بررسی تعداد شاغلان فارغ‌التحصیل از دانشگاه پرداخته شده است و دانشجویان مدنظر این گزارش نیستند. منظور از اصطلاحات «دانشگاهی» و «دانشگاه رفته» به کار رفته در این گزارش همان «فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» است.

روند صعودی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از سال ۹۷ تا تابستان ۹۸

آمار اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور نشان می‌دهد تعداد دانشگاهیان شاغل در بهار سال ۱۳۹۷ معادل ۵ میلیون ۵۹۳ هزار نفر بوده است. در تابستان این سال روند شاغلان دانشگاهی افزایشی می‌شود و این روند صعودی تا تابستان سال ۹۸ ادامه پیدا می‌کند. به طوریکه در تابستان سال ۹۸ تعداد شاغلان به ۶ میلیون  و ۱۱۳ هزار نفر می‌رسد.

020830

آسیب کرونا به بازار کار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

همانطور که گفته شد تعداد دانشگاه‌رفته‌های شاغل در تابستان سال ۹۸ به یک نقطه اوج رسید و سپس در پاییز همان سال روند خود را تغییر داد. تعداد دانشگاهیان شاغل در پاییز سال ۹۸ وارد یک روند نزولی شد و این روند نزولی با شروع پاندمی کرونا در زمستان این سال عمق پیدا کرد.

پاندمی کرونا بازار کار دانشگاهیان را وارد یک بحران کرد و این بحران تا سال تابستان سال ۹۹ ادامه یافت به طوریکه تعداد شاغلان در تابستان سال ۹۹ به حدود ۵ میلیون و ۷۴۴ هزار نفر رسید.

تعداد دانشگاهیان شاغل به اوج خود رسید

پس از تابستان ۹۹ به مرور بازار کار خود را با حضور کرونا وفق داد. تعداد دانشگاهیان شاغل به تدریج افزایش یافت و این افزایش تا تابستان سال جاری ادامه پیدا کرد. به طوریکه در تابستان سال جاری تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بیش از ۶ میلیون و ۶۱۵ هزار نفر رسید. این عدد بیشترین سطح تعداد شاغلان دانشگاهی از سال ۹۷ تا تابستان سال ۱۴۰۲ بوده است.