شاید دردناک باشد اما دانستن این واقعیت‌ها تنها راه فرار از مرگ تدریجی است. در این مجموعه ویدئو تلاش می کنیم تصویر بهتری از واقعیت های اقتصاد ایران ارائه کنیم و گروه‌های مافیایی در این حوزه را بشناسیم. 

اقتصاد علم تخصیص منابع محدود است و کشوری که سیاست‌مدارانش بتوانند سود گروه‌های رانت‌جو را در جهت خیر عمومی آن کشور تنظیم کنند، توسعه پیدا میکند و کشوری که نتواند این کار را انجام بدهد، مصرف می‌شود. 

این اتفاقی است که طی دهه‌های گذشته برای ایران رخ داده است؛ مانند مافیای آب ارزان.

در این قسمت  به طور خاص در مورد مافیای آب صحبت خواهیم کرد. همان مافیایی که واقعیت تلخ دریاچه ارومیه را رقم زده است.