به گزارش اکوایران؛ براساس آمار گمرک طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲ میزان ترانزیت خارجی کشور حدود ۶ میلیون و ۲۳۰ هزار تن بوده است که نسبت به رقم ترانزیت کشور در سال گذشته که برابر با ۵ میلیون و ۹۳۱ هزار تن بوده روند افزایشی داشته است. داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد عمده مبدا ترانزیت خارجی (به لحاظ وزن) طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۲  در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از ۱۰ گمرک «منطقه ویژه شهید رجایی»، «پروزخان»، «باشماق» و «بازرگان»، «بندرلنگه»، «بیله‌سوار»، «جلفا»، «آستارا»، «منطقه ویژه اقتصادی بندر آستار» و «لطف آباد» صورت گرفته است. جمع ترانزیت خارجی از این گمرکات در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۲ به لحاظ حجم برابر با ۵ میلیون و ۵۳۷ هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۱۱.۹ درصد داشته است.

ترانزیت خارجی به لحاظ حجم

با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت در این بازه زمانی مورد بررسی کالای ترانزیت شده از «منطقه ویژه شهید رجایی» در پنج ماه نخست سال جاری بیش از ۲میلیون تن بوده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی ۳.۷ درصد داشته است. از سوی دیگر حجم کالای ترانزیتی از بندر «پرویزخان» نیز بیش از یک میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۷۹.۲ درصدی را ثبت کرده است با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت روند ترانزیت کالا از این منطقه رشد قابل توجهی داشته است. اما حجم کالای صادراتی از مرز «باشماق» نیز برابر با ۶۱۶ هزار تن بوده و در این مدت ۵۱۴ هزار تن کالا نیز از مرز «بازرگان» ترانزیت شده است.

از سوی دیگر کالا ترانزیت شده از  «بند‌رلنگه» نیز برابر با ۳۱۷ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۶۴.۳ درصدی داشته است.

روند ترانزیت از «بیله‌سوار» هم در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۲۹۶ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۴.۳۳ درصدی را ثبت کرده است. با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت در این مدت ۲۴۶ هزار تن کالا از «جلفا» صادر شده است که نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل کاهش ۱۲.۴۵ درصدی را در میان مبادی تجاری به خود اختصاص داد. در جایگاه مبادی ترانزیتی  کشور «آستار» هم رشدی ۲۴.۳ درصدی داشته است. ارزیابی داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد از روند ترانزیت از «منطقه ویژه اقتصادی بندر آستار» در ۵ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی بیشترین کالای ترانزیت شده از مبد «منطقه ویژه اقتصادی بندر آستار» بوده و ترانزیت از این منطقه رشدی ۱۲۱.۳ درصدی داشته است. اما روند ترانزیت کالا از مبدا «لطف آباد» هم افت ۳۴.۴ درصدی را ثبت کرده است با این شرایط‌ می‌توان گفت جمع ترانزیت گمرکات فوق در این بازه زمانی ۱۱.۹ درصد رشد را تجربه کرده است.

بندر