در همین راستا «مجتبی لشکربلوکی» پژوهشگر توسعه، مدرس مدیریت استراتژیک و نویسنده کتاب «استراتژی توسعه ایران» در گفتگو با اکوایران ۱۸ کشاورز چینی را مثال زد که با تابوشکنی و بی قانونی خود سبب تحول اقتصاد چین شدند.

از نظر لشکربلوکی گاهی توسعه نیازمند اتفاقات بیرونی مانند جنگ، زلزله یا … است و انحرافات مثبت یکی از همین عوامل بیرونی به حساب می‌آیند.