او در بخش دیگری از این گفتگو گفت: دولت، مجلس و قوه قضائیه و برخی رسانه‌ها از آن فضا و تفکرات چپی دهه ۶۰ دست نکشیده‌اند. برای همین تا یک واگذاری به بخش خصوصی صورت می‌گیرد، همه واکنش منفی نشان می‌دهند.

آل اسحاق همچنین براین باور است که در کشور نگاه سیاسی به نگاه اقتصادی میچربد. مسائل اقتصادی با متر اقتصادی متر نمی‌شود بلکه با متر سیاسی محاسبه می‌شود.

او در پاسخ به اینکه آیا سایه سیاسیون از سر اقتصاد کم رنگ‌تر شده یا سنگین‌تر ؟ می‌گوید: این روند کم رنگ نشده است؛ بلکه روز به روز پر رنگ‌تر شده است.