افزایش بهره‌وری و کارایی با ابزار فراگیری‌ماشینی بطور قابل توجه افزایش می‌یابد. اقتصاد هم با ساختن مدل و الگو به سراغ بررسی و تحلیل بسیاری از پدیده‌ها می‌رود و با بهینه کردن الگوها سعی می‌کند به درک نزدیکتری از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، برسد. محمد طبیبیان اقتصاددان به کاربردهای فراگیری‌ماشینی در اقتصاد پرداخته است.